Γυμνάσιο Αιγινίου

Κρατικό Πιστοποιητικό πληροφορικής

Θέμα: Απόκτηση κωδικών πρόσβασης και προσωπικού λογαριασμού για την συμμετοχή
μαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας στη χρήση ΤΠΕ του Κρατικού
Πιστοποιητικού Πληροφορικής (ΚΠπ)
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Η πράξη με τίτλο «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης
Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής»
χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι μαθητές της Γ? τάξης Γυμνασίου, που για το σχολικό έτος 2018-2019 παρακολούθησαν
μαθήματα εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της προαναφερόμενης πράξης, θα έχουν
την δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας στη χρήση ΤΠΕ.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων (ΚΗΕ) τα οποία είναι
εργαστήρια πληροφορικής Δημόσιων Σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
Τα γνωστικά αντικείμενα εξέτασης είναι τρία (3):
? Επεξεργασία κειμένου
? Υπολογιστικά φύλλα
? Υπηρεσίες Διαδικτύου και Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Κάθε γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται ξεχωριστά και η διάρκεια της εξέτασης θα είναι μία (1)
ώρα.
Μισή ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης οι μαθητές προσέρχονται για έλεγχο
ταυτοπροσωπίας στο ΚΗΕ που θα τοποθετηθούν, ενώ μετά τη λήξη της εξέτασης μεσολαβεί
μισή έως μια ώρα πριν την έναρξη της διαδικασίας για το επόμενο γνωστικό αντικείμενο. Οι
εξετάσεις για κάθε μαθητή στα τρία γνωστικά αντικείμενα θα διεξάγονται διαδοχικά την ίδια
ημέρα. Ανάλογα με το πλήθος των συμμετεχόντων και τη διαθεσιμότητα των ΚΗΕ θα
προγραμματίζονται ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης εξετάσεις σε αντίστοιχες ημέρες της
εβδομάδας.
Για κάθε ημέρα εξετάσεων θα πραγματοποιούνται τρείς διακριτές εξετάσεις, μία ανά
γνωστικό αντικείμενο.
Ο έλεγχος των ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω
κατάλληλου λογισμικού και με διακριτά τεστ που αντιστοιχίζονται σε κάθε μαθητή που
συμμετέχει.
Οι δοκιμασίες σε κάθε τεστ περιλαμβάνουν:
Α) ερωτήματα κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής με 3 ή 4 προτεινόμενες απαντήσεις ή
Σωστού-Λάθους)
Β) ζητούμενες ενέργειες που ο υποψήφιος καλείται να υλοποιήσει μέσω της αντίστοιχης
εφαρμογής λογισμικού ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που εξετάζεται.
Ο έλεγχος της ορθότητας των απαντήσεων για τις δοκιμασίες τύπου (Α) ή του αποτελέσματος
της ζητούμενης ενέργειας για τις δοκιμασίες τύπου (Β) ελέγχεται ψηφιακά μέσω του
λογισμικού εξέτασης. Οι δοκιμασίες είναι αντίστοιχες με αυτές που έχουν διατεθεί ως
ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό στην πύλη ενημέρωσης https://kpp.cti.gr.
Οι εξετάσεις για την πρώτη πιλοτική περίοδο διεξαγωγής θα πραγματοποιηθούν σε
περιβάλλον Windows 7 σε συνδυασμό με εφαρμογές της σουίτας MS Office 2010, δηλαδή στο
περιβάλλον που αντιστοιχεί στο υποστηρικτικό υλικό που έχει διατεθεί.
Ήδη για την εξοικείωση των συμμετεχόντων, στην επιλογή «Υποστήριξη» στο μενού της
πύλης, έχει διατεθεί «Οπτικό Υλικό για το περιβάλλον της εξέτασης» ενώ παράλληλα
διατίθεται και εγχειρίδιο οδηγιών για τις διαδικασίες και το περιβάλλον της εξέτασης,
προκειμένου οι μαθητές να προετοιμαστούν κατάλληλα μελετώντας τις λεπτομέρειες που
αφορούν στις διαδικασίες για τη συμμετοχή τους.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί προς τα
τέλη του Ιουνίου 2019 και δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι μαθητές που φοιτούν στην Γ?
τάξη του Γυμνασίου, οι οποίοι για το σχολικό έτος 2018-2019 παρακολούθησαν τα
προσφερόμενα μαθήματα εκπαιδευτικής υποστήριξης.
Η συμμετοχή των μαθητών εξασφαλίζεται σε δύο στάδια:
Α) αποκτούν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί τις λειτουργίες
οργάνωσης των εξετάσεων
Β) υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής μόλις ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων και
ενεργοποιηθεί η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των μαθητών.
Με την παρούσα καλούνται οι μαθητές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής να
πραγματοποιήσουν τις ενέργειες για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης και προσωπικού
λογαριασμού στο πληροφοριακό σύστημα που λειτουργεί μέσω της επιλογής
«Πληροφοριακό Σύστημα» στην πύλη ενημέρωσης https://kpp.cti.gr μέχρι και Τετάρτη 5
Ιουνίου 2019.
Η αρωγή των εκπαιδευτικών για την υποστήριξη των μαθητών θεωρείται σημαντική
προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη συμμετοχή τους.
Την παρούσα συνοδεύουν:
? Εγχειρίδιο για την Υποβολή αιτήματος απόκτησης κωδικών πρόσβασης
? «Οδηγός για τις διαδικασίες και το περιβάλλον της εξέτασης»
Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή μέσω της αρχικής σελίδας του
πληροφοριακού συστήματος, στην ενότητα «Εγχειρίδια χρήσης»
Απόκτηση κωδικών για την πρόσβαση στο σύστημα αιτήσεων
Οι μαθητές με δικαίωμα συμμετοχής, θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω
του πληροφοριακού συστήματος από την επιλογή μενού
«Απόκτηση κωδικών πρόσβασης (Μαθητής)»
συμπληρώνοντας αρχικά τη φόρμα απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο σύστημα των
αιτήσεων συμμετοχής.
Εφόσον συμπληρωθούν τα ζητούμενα στοιχεία, μετά την καταχώρηση ελέγχονται για την
πληρότητά τους και αφού δοθεί έγκριση, επιβεβαιώνεται η ενεργοποίηση των κωδικών μέσω
μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τον
ενδιαφερόμενο.
Προσοχή: η απόκτηση κωδικών πρόσβασης δεν ισοδυναμεί με υποβολή αίτησης
συμμετοχής στις εξετάσεις. Η αίτηση συμμετοχής πραγματοποιείται με ευθύνη του
ενδιαφερόμενου μαθητή (ή γονέα / κηδεμόνα), μόλις ανακοινωθεί ο
προγραμματισμός διενέργειας εξετάσεων.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι μαθητές ζητήσουν και λάβουν κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων θα έχουν
δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις που θα υλοποιηθούν στα τέλη
Ιουνίου της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.
Οι λεπτομέρειες για τις προγραμματισμένες εξετάσεις, η γνωστοποίηση της ημέρας και ώρας
προσέλευσης και κάθε άλλη πληροφορία γνωστοποιείται στους μαθητές μέσω του
προσωπικού λογαριασμού τους στο πληροφοριακό σύστημα, μετά τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων που θα ανακοινωθεί.
Κατά την προσέλευση στο Κέντρο Πιστοποίησης κάθε υποψήφιος θα πρέπει να φέρει:
Α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
Β) Το έντυπο συμμετοχής που θα μπορεί να τυπώσει από το πληροφοριακό σύστημα
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται στην πύλη πληροφόρησης του έργου
(https://kpp.cti.gr), από την επιλογή «Νέα» αλλά και μέσω των προσωπικών λογαριασμών
κάθε υποψηφίου.
Όσοι από τους συμμετέχοντες πετύχουν θετικό αποτέλεσμα, θα λάβουν βεβαίωση επάρκειας
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Σε κάθε γνωστικό αντικείμενο το ελάχιστο ποσοστό σωστών απαντήσεων που απαιτείται για
να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση καθορίζεται στο 70%.
Συνοπτικά τα βήματα για τους συμμετέχοντες:
? Απόκτηση πρόσβασης στο σύστημα αιτήσεων
(https://kpp.cti.gr -> Πληροφοριακό Σύστημα -> Απόκτηση κωδικών πρόσβασης (Μαθητής))
? Μετά από έγκριση γίνεται ενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης (η ενημέρωση
ενεργοποίησης στέλνεται στο προσωπικό e-mail που δηλώθηκε)
? Υποβολή αίτησης
(https://kpp.cti.gr -> Πληροφοριακό Σύστημα -> Είσοδος)
? Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής αιτήσεων, ανακοινώνεται στον
προσωπικό λογαριασμό των μαθητών που αιτήθηκαν η ημερομηνία και η ώρα
έναρξης της εξέτασης καθώς και το Κέντρο Ηλεκτρονικών Εξετάσεων που καλούνται
να προσέλθουν. Δίνεται επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου συμμετοχής
? Προσέλευση στο Κέντρο Εξέτασης, την ημέρα και ώρα που υποδεικνύει το έντυπο
συμμετοχής έχοντας μαζί τους τα παραπάνω έγγραφα