Γυμνάσιο Αιγινίου

Σχολικός κανονισμός

Σχολικός κανονισμός

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Σχολικός Κανονισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία και την εκπλήρωση της αποστολής του σχολείου. Πρέπει να είναι εναρμονισμένος προς την Ελληνική Εκπαιδευτική Νομοθεσία και να καθορίζει τα όρια των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Η σύνταξη και εφαρμογή του Σχολικού Κανονισμού πρέπει να διαπνέεται από τις αρχές της δημοκρατικής σχολικής διοίκησης και να αποσκοπεί στην αυτοδέσμευση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, που είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Αποβλέπει στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Οφείλει να δίνει στον όρο “σχολική πειθαρχία” δημοκρατικό περιεχόμενο και να τον αναδεικνύει σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. Η σχολική πειθαρχία δεν είναι  αυτοσκοπός αλλά παιδαγωγικό μέσο για την ομαλή σχολική ζωή και την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας αλλά και συναίνεση, συμμετοχή και αποδοχή των  διαφορών και του πλουραλισμού των  απόψεων. Κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη προσωπικότητα που δικαιούται να την εκφράζει και να την αναπτύσσει ελεύθερα μέσα στην ομάδα. Το άτομο καταξιώνεται ως μέλος της ομάδας. Έχει το δικαίωμα να απαιτεί το σεβασμό και τη δυνατότητα να αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα οφείλει να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να αναγνωρίζει στους άλλους τα ίδια δικαιώματα.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Α. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές της Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων.
 • Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του και το συντονισμό της σχολικής ζωής.
 • Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της πραγματοποίησης του εκπαιδευτικού έργου μέσα στο σχολείο, καθώς και την ευθύνη για την ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και των μαθητών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του παρέχονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία.
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της πειθαρχίας. Οι παρατηρήσεις, οι υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινομένων ή ακόμη και η επιβολή ποινής εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά του και απορρέουν από το ρόλο του. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει υπόψη του ότι, όταν απαιτείται να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, οφείλει να το πράξει, γιατί διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
 • Πρέπει περισσότερο να χρησιμοποιεί προς τους μαθητές τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις συμβουλές και γενικότερα τα θετικά κίνητρα. Ακραία συμπεριφορά, με αυταρχικό πνεύμα και χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς είναι ανεπίτρεπτη.
 • Οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση την συμπεριφορά του σε μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά να  συμπεριφέρεται  προς όλους ισότιμα και δίκαια.
 • Πρέπει να έχει τακτική επαφή με τους γονείς, επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.
 • Καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.
 • Πρέπει να διατηρεί την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, να αμβλύνει τις αντιθέσεις και να ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών.
 • Προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Εισηγείται την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών.
 • Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του.
 • Φροντίζει ως διαχειριστής για την ορθολογικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των διαθέσιμων στο σχολείο οικονομικών πόρων. Μεριμνά για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής και συμβουλίου σχολικής κοινότητας.
 • Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών.
  Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό.
 • Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό.
 • Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων, ορίζει τους επιτηρητές και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων.
 • Συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους προϊσταμένους του για την αντιμετώπιση προβλημάτων του σχολείου και την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού.
 • Συγκροτεί τα τμήματα κάθε τάξης και κατανέμει τους μαθητές σ? αυτά, με βάση τη νομοθεσία και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής.
 • Συνεργάζεται με τις μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής, μέσα σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας.
 • Εφαρμόζει τις διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Διενεργεί και ανανεώνει τις εγγραφές των μαθητών από τάξη σε τάξη.
  Εγκρίνει τις μετεγγραφές των μαθητών.
 • Έχει την ευθύνη για την τήρηση του αρχείου του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.
 • Συγκαλεί το Σχολικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις. Καλεί τους κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση. Δίνει πληροφορίες σε κάθε πολίτη που έχει έννομο συμφέρον και δεν τον παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες για θέματα που εκείνος οφείλει να γνωρίζει.

Β. Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Αναπληρώνει το Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, και παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες. Τον βοηθάει στο καθημερινό του έργο, αναλαμβάνοντας ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του.
 • Έχει την ευθύνη για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και τη διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του σχολείου. Συμπληρώνει και αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες τα στατιστικά στοιχεία και όσα άλλα ζητούνται από αυτές.
 • Καταρτίζει το πρόγραμμα εφημεριών.
 • Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε συνεργασία με τον διδάσκοντα που ορίζει ο Σύλλογος.
 • Τηρεί το βιβλίο υλικού του σχολείου και φροντίζει για την παραλαβή και καλή λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ειδών εξοπλισμού του σχολείου.
 • Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των μαθητικών εκδηλώσεων και μαθητικών εκλογών.

Γ. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:

 • Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης.
 • Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων του σχολείου. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.
 • Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ? αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.
 • Τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου.
 • Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας, συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.
 • Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους.
 • Φροντίζουν κατά το διάλειμμα να εκκενώνονται οι αίθουσες και ανοίγουν τα παράθυρα, για να αερίζεται ο χώρος.  Βγαίνοντας κλειδώνουν την αίθουσα και τοποθετούν το κλειδί της σε ορισμένο σημείο, ώστε να το παραλάβει ο επόμενος διδάσκων.
 • Συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από το σχολείο.
 • Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους.
 • Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων.
 • Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου.
 • Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους, και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.
 • Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές ή τους γονείς μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. Δεν κοινοποιούν λεπτομέρειες των συζητήσεων στο Σύλλογο Διδασκόντων και δεν σχολιάζουν συναδέλφους τους ή την επίδοση και τη διαγωγή μαθητών  σε άλλους μαθητές ή γονείς. Βαρύ ατόπημα αποτελεί η δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν θέματα υγείας ή μαθησιακά προβλήματα των μαθητών.  Τα παραπάνω αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά και είναι απολύτως εμπιστευτικά.
 • Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.
 • Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών.
 • Δεν απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο επιβολής ποινής.
 • Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών.
 • Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.
 • Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές.
 • Στις περιπτώσεις ανάγκης έκτακτης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.
 • Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή.
 • Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή σε τμήματα της ίδιας τάξης είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να επιλέγουν κοινούς τρόπους αντιμετώπισής των. Την ίδια συνεργασία πρέπει να έχουν μεταξύ τους και οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου.
 • Ο εκπαιδευτικός δεν πρέπει να υποστηρίζει προς τους μαθητές του ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους και να απαξιώνονται άλλοι τομείς και μαθήματα. Όλα τα μαθήματα είναι ισότιμα. Το σχολείο παρέχει γενική παιδεία η οποία είναι συνισταμένη όλων των μαθημάτων.
 • Οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να ζητούν ενημέρωση για την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών τους καθώς και για θέματα υγείας τους, ώστε να προσαρμόζουν ανάλογα την συμπεριφορά τους και να προφυλαχθούν από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις τους μαζί τους.
 • Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται συστηματικά, και προγραμματισμένα. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων θα ήταν χρήσιμο να μην υπάρχει μεγάλη διασπορά των ωρών ενημέρωσης κατά τη διάρκεια εβδομάδας.

Γ1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

 • Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος παρακολουθεί τη φοίτηση των μαθητών του τμήματος και καταχωρίζει τις απουσίες από τα ημερήσια δελτία απουσιών στο αντίστοιχο βιβλίο φοίτησης.
 • Όταν ο μαθητής συμπληρώσει εικοσιτέσσερεις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, αφού ενημερώσει το Διευθυντή, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή. Η επιστολή αυτή θα φέρει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχόμενου εγγράφου και ένδειξη «ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ» και θα στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου. Επισημαίνεται ότι για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Με την παραπάνω επιστολή, ο κηδεμόνας ενημερώνεται και για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη σχολική κατάσταση του μαθητή (π.χ. αν ο μαθητής έδωσε ή όχι αφορμή για πειθαρχικό έλεγχο).
 • Μετά τις 30 απουσίες η ενημέρωση την γονέων γίνεται με επιστολή το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.

Γ2. ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Οι εφημερεύοντες προσέρχονται στο σχολείο 15` πριν την έναρξη των μαθημάτων και αποχωρούν 5` μετά την λήξη, αφού φύγουν όλοι οι μαθητές.
 • Βάζουν τα απουσιολόγια και τα βιβλία ύλης σε χώρο από όπου μπορούν να τα πάρουν οι απουσιολόγοι.
 • Ελέγχουν την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και της αυλής.
 • Φροντίζουν για την σύνταξη των μαθητών στην πρωινή προσευχή.
 • Είναι αρμόδιοι για την τήρηση του ωραρίου διδασκαλίας και των διαλειμμάτων και  χτυπούν, αν χρειαστεί, το κουδούνι.
 • Συνεργάζονται με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την αποχώρηση των μαθητών από τις αίθουσες κατά τα διαλείμματα και κατά την λήξη του διδακτικού ωραρίου.
 • Επιτηρούν τους μαθητές στα διαλείμματα κατανέμοντας μεταξύ των τους χώρους, ώστε να υπάρχει παντού η απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών επίβλεψη.

Δ. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ? αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Οι αποφάσεις του Σ.Δ. κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.
Πρόεδρος του Σ.Δ. είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων:

 • Συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη.
 • Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου:

α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους.

β) Στο τέλος κάθε τριμήνου.

γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων και

δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους.

 • Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων συγκαλούνται για συγκεκριμένα θέματα:

α) Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και

β)Ύστερα από γραπτή αίτηση προς το Διευθυντή τουλάχιστον από το ένα τρίτο των μελών του συλλόγου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα και ο εισηγητής.
γ) Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα.

 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. Για το χρόνο πραγματοποίησης των τακτικών συνεδριάσεων και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα μέλη λαμβάνουν γνώση δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης του συλλόγου με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.
 • Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται και με προφορική ειδοποίηση.
 • Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί να γραφτεί στην ημερήσια διάταξη νέο θέμα από το Διευθυντή, το οποίο πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως ως επείγον. Μπορεί επίσης να εισαχθεί νέο θέμα ως επείγον ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας του Συλλόγου.
 • Ο Σ.Δ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
 • Οι αποφάσεις του οργάνου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο θεωρείται απόν. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται, όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία.
 • Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί.
 • Ο Σ. Δ. αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό τη διδασκαλία των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα. Καταμερίζει στα μέλη του τις εξωδιδακτικές εργασίες.
 • Ορίζει τους υπεύθυνους των τμημάτων για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και τους συμβούλους των αντίστοιχων μαθητικών κοινοτήτων.
 • Αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία για την κάλυψη των ωρών του ωρολογίου προγράμματος σε εκπαιδευτικούς του σχολείου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Αποφασίζει την ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων.
 • Έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων, ιεραρχώντας και προτείνοντας στη σχολική επιτροπή, μέσω του Διευθυντή, την κάλυψη των αναγκών και αναθέτοντας στα μέλη του αρμοδιότητες.
 • Αποφασίζει για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών, για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
 • Επιβάλλει στους μαθητές τις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις ποινές. Στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής.
 • Ορίζει τους εκπροσώπους του στην επιτροπή ελέγχου της λειτουργίας των σχολικών κυλικείων.
 • Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές.
 • Τα πρακτικά τηρεί εκπαιδευτικός που ορίζεται από το Σύλλογο των Διδασκόντων.
 • Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παίρνουν μέρος, με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωποι των μαθητών, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.
 • Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι δυνατή η συμμετοχή των Σχολικών Συμβούλων ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης και Προϊσταμένου Γραφείου, εάν το ζητήσει ο σύλλογος των εκπαιδευτικών ή εάν οι ίδιοι το επιθυμούν.
 • Ο Σ. Δ. πρέπει:

α) Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και να το αξιολογεί. Σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος.
β) Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να επιμορφώνονται διαρκώς. Με βάση τις ανάγκες των μελών του υποβάλλει υπόμνημα στο Σχολικό Σύμβουλο ή στο Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με ενδοσχολική επιμόρφωση.

γ) Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις σχολικής αποτυχίας και διαρροής των μαθητών. Λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος και τα συμπεράσματα της αυτοαξιολόγησης του σχολείου. Συνεκτιμά εάν εφαρμόστηκαν προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ένταξης παλιννοστούντων ή άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών, σε ποιους μαθητές και με ποιο αποτέλεσμα.

δ) Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του σχολείου.

 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί παρεμβαίνει διορθωτικά. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών.
 • Εισηγείται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο τη λειτουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τάξεων υποδοχής.
 • Αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του σχολείου ώρες του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του ωραρίου. Επίσης, αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως η νομοθεσία προβλέπει.
 • Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων ή επισκέψεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Όταν ο Σύλλογος αδυνατεί να αναθέσει στους εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση αδυναμίας να ανατεθούν εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του σχολείου, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής.

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

3.1. Σχολική ζωή

 • Η οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται διάλογος και συνεργασία ανάμεσα στο δάσκαλο και το μαθητή στην αναζήτηση και στη μετάδοση της ουσιαστικής γνώσης καθώς και ενίσχυση της πρωτοβουλίας των παιδιών.
 • Η ποιότητα της ενδοσχολικής ζωής επηρεάζει την προσωπικότητα του μαθητή αλλά και  η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στο μαθητή και το σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Το σχολείο πρέπει να λάβει υπόψη του τη διαφορετική αφετηρία κάθε μαθητή, προκειμένου να ασκήσει στην προσωπικότητα του μαθητή την κατάλληλη επίδραση.
 • Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι απαραίτητο να επικρατεί ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, η αναγνώριση και η ανοχή του άλλου, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια. Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που είναι απαραίτητο να καταστέλλεται είναι ο επιθετικός ανταγωνισμός.
 • Οι προσπάθειες για επιδόσεις, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα αναγνωρίζονται και βοηθούνται να αναπτύσσονται.
 • Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, όπως είναι οι σχολικές, οι εθνικές και οι θρησκευτικές γιορτές, οι αθλητικές, οι πολιτιστικές και οι άλλες σχολικές δραστηριότητες των μαθητικών κοινοτήτων, η συμμετοχή στα προγράμματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των άλλων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνες των ίδιων των μαθητών.

3.2. Μαθητικές κοινότητες

 • Αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, όπου οι μαθητές, με το διάλογο και τη συμμετοχή, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.
 • Πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών – γονέων – μαθητών, για την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν τη σχολική κοινότητα. Η λειτουργία τους πρέπει να συμβάλλει στην προστασία και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η ελευθερία της έκφρασης και η αβίαστη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία, η οποία καλλιεργεί την υπευθυνότητα και την ικανότητα των μαθητών να κρίνουν.
 • Ισότιμα μέλη κάθε μαθητικής κοινότητας είναι όλοι οι μαθητές κάθε τμήματος. Έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις του τμήματος και του σχολείου με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου. Οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και τις αποφάσεις των συνελεύσεων.
 • Οι μαθητές είναι μόνοι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων. Οι διδάσκοντες του σχολείου παρεμβαίνουν  μόνο βοηθητικά.
 • Τα μαθητικά συμβούλια που εκλέγονται (πενταμελή για κάθε τμήμα  και δεκαπενταμελές για όλο το σχολείο) έχουν την αρμοδιότητα:

–   Να συντονίζουν τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων του σχολείου.

–   Να  εκπροσωπούν τους μαθητές στη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς ( τις μαθητικές κοινότητες άλλων σχολείων, το σύλλογο των καθηγητών και τη διεύθυνση, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του σχολείου τους, την τοπική αυτοδιοίκηση).

–   Να  προωθούν τις αποφάσεις των μαθητών στα θέματα που τους απασχολούν.

–   Να καλούν γενική συνέλευση των μαθητών για προβλήματα του σχολείου (π.χ. ελλείψεις στις υποδομές ή η συμπεριφορά μαθητή/μαθήτριας). Ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας μεταφέρει στο σύλλογο των καθηγητών την άποψη της γενικής συνέλευσης.

–   Να παραβρίσκονται στις συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών με δικαίωμα λόγου, όταν συζητούνται θέματα που σχετίζονται με  την συμπεριφορά μαθητών ή με σχολικές δραστηριότητες.

–   Να προωθούν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (πολιτιστικών ? ψυχαγωγικών, αθλητικών κ.ά), και την συγκρότηση ομάδων ανάλογων με τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

–   Να φροντίζουν για την ύπαρξη πίνακα ανακοινώσεων ή την έκδοση εντύπων για μαθητικά θέματα, μαζί με τους συμβούλους καθηγητές.

–   Να παρεμβαίνουν, όταν  παρατηρούνται ακρότητες στην αμφίεση των μαθητών, συστήνοντας, με πνεύμα διαλόγου,  ό, τι θεωρείται αντικειμενικά ευπρεπές.

–   Να μεριμνούν για την καθαριότητα και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των σχολικών χώρων και των μέσων διδασκαλίας και να περιφρουρούν το δικαίωμα των μαθητών να ζουν τη σχολική ζωή τους σε χώρους που θα εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις για μάθηση. Πρέπει να ελέγχουν τα μέλη της μαθητικής κοινότητας, ώστε να αποφεύγεται η αναγραφή στους τοίχους των αιθουσών διδασκαλίας, των διαδρόμων και των κοινόχρηστων χώρων συνθημάτων, σχημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων κτλ.

–   Να ελέγχουν, σε συνεργασία και μετά από έγκριση του συλλόγου καθηγητών, τις συνθήκες λειτουργίας του κυλικείου.

3.3. Εγγραφές – Μετεγγραφές

 • Οι εγγραφές των μαθητών στο Γυμνάσιο διενεργούνται το μήνα Ιούνιο. Κατ? εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ειδικότερα στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου εγγράφονται οι μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχο Δημοτικό σχολείο και έχουν γίνει δεκτοί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Για την εγγραφή απαιτείται ο πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο) του Δημοτικού Σχολείου.
 • Για τις Β΄ και Γ΄, η εγγραφή ανανεώνεται αυτοδίκαια.
 • Οι γονείς πρέπει να έρθουν στο σχολείο για δήλωση της κηδεμονίας, καθώς και γνωστοποίηση άλλων πληροφοριών που θα βοηθήσουν το εκπαιδευτικό έργο του Σχολείου. Πρέπει να υπογράφουν τα ατομικά δελτία των μαθητών κάθε έτος και να δίνουν τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυτού που ασκεί την κηδεμονία.
 • Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αν υπάρχει αδυναμία άσκησης της κηδεμονίας από τους ίδιους, μπορούν να την αναθέσουν σε άλλο ενήλικο πρόσωπο με υπεύθυνη δήλωση, που καταθέτουν στο Σχολείο
 • Από την έναρξη του σχολικού έτους (1Η Σεπτεμβρίου ) και μέχρι το τέλος Μαρτίου οι μαθητές μπορούν να μετεγγραφούν σε άλλα σχολεία της επιθυμίας τους υπό την προϋπόθεση ότι κατοικούν στην περιοχή του σχολείου υποδοχής και ότι το σχολείο αυτό συνηγορεί σε αυτή την μετακίνηση.

3.4.1. Φοίτηση των μαθητών

 • Το Σχολείο αποδίδει πρωταρχική σημασία στην φοίτηση των μαθητών του. Πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες τους είναι ένα σοβαρότατο θέμα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.
 • Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την ανάγκη για την επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δεν είναι απαραίτητες.
 • Το Σχολείο επιφυλάσσεται να επιβάλει και πειθαρχικές κυρώσεις σε μαθητές που απoυσιάζoυν χωρίς σοβαρό λόγο, κάνοντας κατάχρηση του σχετικού νόμου για τις απουσίες.

Ειδικότερα:

–   Στην αρχή κάθε σχολικού έτους γνωστοποιούνται εγγράφως στους γονείς οι διατάξεις που ισχύουν για την τακτική φοίτηση των μαθητών.

–   Οι γονείς οφείλουν να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευση των παιδιών τους στο Σχολείο το πρωί. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσέλευση στο σχολείο με μηχανάκι.

–   Κανένας μαθητής δεν έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σχολείο πριν τη λήξη του προγράμματος.  Σε περίπτωση που πρέπει να αποχωρήσει μαθητής για λόγους υγείας πρέπει οπωσδήποτε να πάρει άδεια από τον Διευθυντή. Για άλλους λόγους, προσωπικούς ή οικογενειακούς, πρέπει ο κηδεμόνας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση του Σχολείου, προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια.

–   Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνονται συχνά και να δικαιολογούν εγκαίρως τις απουσίες του παιδιού τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Απουσίες

 • Η απουσία από το Σχολείο επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους (ασθένεια, οικογενειακοί λόγοι). Δεν καταχωρίζονται απουσίες σε μαθητές που συμμετέχουν σε σχολικές δραστηριότητες (αθλητικές, πολιτιστικές, κλπ.).

Δικαιολόγηση Απουσιών

 • Απουσίες μέχρι δύο(2) συνεχόμενων ημερών δικαιολογούνται με ενυπόγραφο σημείωμα του κηδεμόνα (χορηγείται από το Σχολείο). Ο κηδεμόνας έχει δικαίωμα να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι 10 ημερών ανά έτος ανεξάρτητα από τον ημερήσιο αριθμό των απουσιών.

Προθεσμία: Δέκα (10) εργάσιμες μέρες.

 • Απουσίες πάνω από δύο (2) μέρες μπορούν να δικαιολογηθούν με βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη ιατρού.

–       Προσκομίζεται από τον κηδεμόνα εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο.

Απουσίες που δε δικαιολογούνται

 • Όταν πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Διευθυντή σε ώρες του προγράμματος (μεμονωμένες ή συνεχείς).

Ενημέρωση Γονέων

 • Το Σχολείο έχει την υποχρέωση να ενημερώνει με επιστολή τους γονείς ? κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών, μετά τη συμπλήρωση τριάντα (30) απουσιών.

–   Η έγκαιρη προσέλευση μαθητών στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.

–   Η καθυστερημένη προσέλευση σε μάθημα δεν επιτρέπεται, επειδή δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν ούτε να ενθαρρύνεται η άποψη ότι μπορεί ο μαθητής να καθυστερεί χωρίς συνέπειες.  Ο διδάσκων καθηγητής κρίνει και αποφασίζει κατά περίπτωση σχετικά με το θέμα αυτό, αφού ενημερώσει την Διεύθυνση του σχολείου για την συχνότητα των καθυστερήσεων.

–   Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά.

Η πρακτική του σχολείου σε θέματα αυθαίρετων απουσιών και καθυστερήσεων

  α) Απουσία ή καθυστέρηση 1ης ώρας

 • Τα μαθήματα της 1ης ώρας αρχίζουν στις 8.00 μετά την πρωινή προσευχή και τις σχετικές ανακοινώσεις. Μαθητής που προσέρχεται με καθυστέρηση μέχρι 5΄ γίνεται δεκτός χωρίς απουσία, αφού πρώτα έχει εφοδιαστεί με σημείωμα από την Διεύθυνση. Μαθητής που κατά την διάρκεια του μήνα έχει έρθει πάνω από 3 φορές με καθυστέρηση 5΄(κατά την 1η ώρα) ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Αν καθυστερήσει περισσότερο από 5΄ δεν γίνεται  δεκτός στην τάξη και παίρνει απουσία.
 • Αν απουσιάζει συστηματικά κατά την πρώτη ώρα ενημερώνεται ο κηδεμόνας του και ελέγχεται πειθαρχικά.

β) Καθυστέρηση σε ενδιάμεσες ώρες

 • Καθυστερημένη προσέλευση μαθητή σε ενδιάμεσες ώρες δεν επιτρέπεται Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο μαθητής μπορεί να γίνει δεκτός, κατά την κρίση του διδάσκοντος, αλλά πάντα με καταχώριση της καθυστέρησης στο απουσιολόγιο. Μαθητής που δεν γίνεται δεκτός παίρνει αδικαιολόγητη απουσία και παραπέμπεται στο γραφείο του Διευθυντή από τον διδάσκοντα καθηγητή για να του ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.

γ) Απουσία από ενδιάμεσες ώρες

 • Αυθαίρετες απουσίες από ενδιάμεσες ώρες είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά. Αν η αυθαίρετη απουσία γίνει σε ώρα που η τάξη γράφει διαγώνισμα ή τεστ, ο μαθητής που απουσιάζει αυθαίρετα βαθμολογείται με μονάδα.

δ)  Πρωινή προσέλευση

 • Όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι μια ευκαιρία συγκέντρωσης, ενημέρωσης και επαφής όλης της σχολικής κοινότητας. Μπορεί να λείπει μόνο μαθητής που έχει πάρει σχετική άδεια από τον Διευθυντή για λόγους υγείας.
 • Μαθητές αλλόθρησκοι – ετερόδοξοι είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στην πρωινή προσευχή, διότι μετά την προσευχή  μπορεί να γίνονται σημαντικές ανακοινώσεις από τον Διευθυντή. Αυτοί οι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην προσευχή αλλά υποχρεούνται να δείχνουν το απαιτούμενο σεβασμό και να μην ενοχλούν.

–   Οι απουσίες από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές εξωδιδακτικές εκδηλώσεις αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρούνται τουλάχιστον με επίπληξη.

–   Η παρουσία όλων στον περίπατο και στις επισκέψεις που δεν απαιτούν μεταφορικό μέσο ή δαπάνη από τον  ίδιο το μαθητή είναι υποχρεωτική. Όποιος απουσιάζει παίρνει τόσες απουσίες όσες οι ώρες του ημερήσιου προγράμματος μαθημάτων.

–   Για μετακινήσεις που απαιτούν μεταφορικό μέσο απαραίτητη είναι η έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα.

–   Κατ? εξαίρεση δεν παίρνει απουσίες ο μαθητής,  αν απουσιάζει σε εκδρομή  για την οποία απαιτείται μεταφορικό μέσο ή δαπάνη και ο κηδεμόνας του δε συγκατατίθεται εγγράφως.

–   Κάθε τρίμηνο, με την παράδοση του ?Δελτίου Προόδου? του μαθητή, γνωστοποιείται στους γονείς του και ο αριθμός των απουσιών του.

–   Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας παίρνει άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου του μετά από επικοινωνία με τους γονείς του και μπαίνει σχετική ενυπόγραφη παρατήρηση στο αντίστοιχο απουσιολόγιο.

–   Η φοίτηση των μαθητών των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα του σχολικού έτους, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Χαρακτηρισμός Φοίτησης

Α. Επαρκής (Εξετάζεται τον Ιούνιο)

 1. Σύνολο απουσιών : 0 ? 64 (αδικαιολόγητες)
 2. Σύνολο απουσιών : 64 ? 114

– Όλες οι πάνω από 64 να είναι δικαιολογημένες

Εξαίρεση: Σύνολο απουσιών : 114 ? 164

– Όλες οι πάνω από 64 να είναι δικαιολογημένες

– Μέσος όρος προφορικής βαθμολογίας τριμήνων: 15

– Διαγωγή ?κοσμιότατη?

Β. Ελλιπής (Εξετάζεται το Σεπτέμβριο)

 1. Σύνολο απουσιών : 114 ? 164

– Όλες οι πάνω από 64 να είναι δικαιολογημένες

Εξαίρεση: Σύνολο απουσιών : 164 ? 214

– Όλες οι πάνω από 64 να είναι δικαιολογημένες

– Μέσος όρος προφορικής βαθμολογίας τριμήνων: 15

– Διαγωγή ?κοσμιότατη?

Γ. Ανεπαρκής (Επαναλαμβάνει την τάξη)

– Δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

3.4.2. Απουσιολόγοι.

 • Ως απουσιολόγος σε κάθε τμήμα ορίζεται ο μαθητής που συγκέντρωσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τη μεγαλύτερη βαθμολογία.
 • Τα καθήκοντα του:

–   Κάθε πρωί και μετά την πρωινή συγκέντρωση παίρνει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης του τμήματος του από συγκεκριμένο χώρο του γραφείου στην αίθουσα διδασκαλίας.

–   Κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας κάνει καταμέτρηση των μαθητών και σημειώνει τις απουσίες στο απουσιολόγιο και στη συνέχεια το παραδίδει στον καθηγητή για να το υπογράψει.

–   Όταν κάποιος μαθητής είναι τιμωρημένος με ωριαία ή ημερήσια αποβολή, το σημειώνει στη στήλη των παρατηρήσεων. Το ίδιο κάνει και όταν κάποιος λείπει έχοντας πάρει άδεια από τη διεύθυνση του σχολείου.

–   Μετά το τέλος του σχολικού προγράμματος παραδίδει το δελτίο απουσιών στο Γραφείο.

–   Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του απουσιολογίου σε άριστη κατάσταση και υπόλογος σε περίπτωση απώλειας του.

 • Η παραποίηση του απουσιολογίου (σβήσιμο απουσιών, προσθήκες, σκίσιμο σελίδων) αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και επισύρει αυστηρή ποινή για αυτόν που θα την επιχειρήσει.

3.5. Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

 • Η μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής προβλέπεται μόνο για λόγους υγείας. Απαιτούνται αίτηση του γονέα και ιατρική γνωμάτευση. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο. Για την απαλλαγή αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων.
 • Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο εγκρίνεται από τον διδάσκοντα καθηγητή. Οι μαθητές που παίρνουν ημερήσια απαλλαγή παραμένουν στο χώρο όπου γίνεται το μάθημα. Εξαιρούνται σοβαρές περιπτώσεις τραυματισμού ή κρυολογήματος.
 • Όλοι οι υπόλοιποι μαθητές στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή (φόρμα, αθλητικά παπούτσια). Σε όσους δεν έχουν αθλητική περιβολή θα καταλογίζεται απουσία και θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους.
 • Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της Α΄ τάξης οφείλουν να καταθέσουν, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή το οποίο έχει 3ετή ισχύ. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι γονείς των μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης που η ισχύς του Δελτίου τους έληξε.

3.6. Απαλλαγή από τη Μουσική.

 • Για μαθητές που πάσχουν από βαρηκοΐα (σε ποσοστό 67% και πάνω) που βεβαιώνεται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, οι βαθμοί της Μουσικής δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την εξαγωγή των προαγωγικών ή απολυτηρίων αποτελεσμάτων ούτε κατά τον υπολογισμό του γενικού βαθμού προαγωγής ή απόλυσης τους.

3.7. Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά.

 • Οι γονείς των μαθητών ή οι ίδιοι, αν είναι ενήλικοι, έχουν το δικαίωμα να ζητούν απαλλαγή με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να αναφέρεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής.
 • Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές απαλλάσσονται επίσης για λόγους συνείδησης.
 • Οι μαθητές που απαλλάσσονται, κατά την ώρα του μαθήματος των Θρησκευτικών, παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

3.8. Ενδυμασία.

 • Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ντυμένοι κόσμια και ευπρεπώς. Βέβαια τα όρια για κόσμια και ευπρεπή εμφάνιση των μαθητών είναι δυσδιάκριτα. Ο κάθε μαθητής έχει δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του, αποφεύγοντας να προκαλεί.
 • Σε ακραίες προφανείς περιπτώσεις η κοινότητα της τάξης με το σύμβουλο καθηγητή και σε συνεργασία με τους γονείς μπορεί και είναι υποχρεωμένη να παρέμβει. Αν αυτό δεν αποδώσει, η ευθύνη μεταφέρεται στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο και τέλος στο σύλλογο διδασκόντων.

3.9. Επίδοση των μαθητών

 • Η επίδοση των μαθητών αξιολογείται συνεχώς και συζητείται τακτικά, κατά τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των διδασκόντων, ελέγχεται με προφορικές και γραπτές δοκιμασίες (ολιγόλεπτες, ωριαίες), με γραπτές εξετάσεις και με κάθε άλλο παιδαγωγικά ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Είναι προς όφελος του μαθητή να επιδιώκει την βελτίωση της επίδοσης του, με τη μελέτη και τη συνεχή και μεθοδική εργασία. Στόχος του σχολείου είναι ο κάθε μαθητής να γίνεται κάθε μέρα καλύτερος.  Οι μαθητές οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς τους και στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν την ποιοτική αναβάθμιση της διδακτικής διαδικασίας.
 • Οι γονείς ενημερώνονται από τους καθηγητές, οι οποίοι δέχονται τους γονείς σε τακτές ώρες, ή σε συγκεντρώσεις, που ορίζονται μετά τη λήξη των τριμήνων, οπότε και παραδίδεται στους γονείς το ?Δελτίο Προόδου? του μαθητή.

3.10. Πειθαρχία

Πρωταρχική επιδίωξη του Σχολείου είναι η ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών του καθώς και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν αξίες. Παράλληλα, το Σχολείο έχει θεσπίσει κανόνες συμπεριφοράς, η συμμόρφωση προς τους οποίους είναι απαραίτητη για όλους όσοι κινούνται μέσα σ? αυτό.

Ειδικότερα:

 1. Μόνον μετά την πρωινή προσευχή επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας.
 2. Οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας για κάθε ώρα διδασκαλίας χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά το χτύπημα του κουδουνιού και σε καμιά περίπτωση μετά την είσοδο του καθηγητή τους.
 3. Μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών εκτός από νερό.
 4. Κατά την διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους και πάντα με άδεια του διδάσκοντος.
 5. Οι μαθητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος και των σχολικών εκδηλώσεων, να σέβονται τους θεσμούς, να υπακούουν με ευγένεια στις υποδείξεις των καθηγητών του Σχολείου. Η τάξη, η ησυχία και το ήρεμο κλίμα μέσα στην αίθουσα είναι προϋποθέσεις αρμονικής συνεργασίας όλων των μελών της ομάδας.
 6. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την προσωπικότητα των συμμαθητών τους και να αποδέχονται την διαφορετικότητα τους, χωρίς διάθεση αποκλεισμού.
 7. Στα διαλείμματα εξέρχονται αμέσως όλοι. Ανοίγονται τα παράθυρα και οι αίθουσες κλειδώνονται με φροντίδα του διδάσκοντος.
 8. Οι μαθητές συμπεριφέρονται πάντα, παντού και προς όλους με ευγένεια και αξιοπρέπεια. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας. Βωμολοχίες, καυγάδες, κακοπροαίρετα πειράγματα, χειροδικία, άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας δεν ταιριάζουν με τη μαθητική ιδιότητα και ελέγχονται πειθαρχικά.
 9. Η ποιότητα του σχολικού χώρου (καθαρές αίθουσες, εργαστήρια, χώροι υγιεινής, αυλή) είναι και ευθύνη των μαθητών. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν την ξένη περιουσία (ατομική ή σχολική) και το περιβάλλον. Να ενδιαφέρονται για την ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.
 10.  Για την διατήρηση της ποιότητας του σχολικού χώρου ευθύνη έχουν και οι μαθητικές κοινότητες, οι οποίες πρέπει να ορίζουν εφημερίες για συγκεκριμένο χώρο και χρόνο στα μέλη τους.
 11. Φθορές και κακή χρήση της σχολικής περιουσίας αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου και εθίζουν το μαθητή στην απαξίωση της δημόσιας περιουσίας.
 12. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για τις φθορές που θα προκαλέσει και ελέγχεται πειθαρχικά. Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχουν ο ίδιος και οι γονείς του.
 13. Οι μαθητές οφείλουν σεβασμό στο σχολικό βιβλίο. Η κακή χρήση, η κακοποίηση, η καταστροφή του, η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου. Το βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων, ανήκει στην πολιτεία, η οποία δαπάνησε από το υστέρημα του λαού, και παρέχεται στους μαθητές για χρήση. Επομένως, δεν επιτρέπεται να το απαξιώνουν.
 14. Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών που πρέπει σ? αυτές τις περιπτώσεις ν? αναφέρονται σχετικά στο γραφείο.
 15. Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει  τη δυνατότητα για νέες μορφές παραβατικής συμπεριφοράς, όπως φωτογράφηση (συχνά με κινητά τηλέφωνα) προσωπικών στιγμών τρίτων και «ανέβασμα» των φωτογραφιών στο διαδίκτυο χωρίς την άδεια τους, γεγονός που μπορεί να εκληφθεί ως  παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων ή προσβολή της προσωπικότητας τους μέσω του διαδικτύου. Τέτοιες πρακτικές, πέρα από την ποινική διάσταση που έχουν,  αποτελούν σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα και επισύρουν σοβαρές ποινές.
 16. Επομένως, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο κινητά τηλέφωνα. Η χρήση τους στο χώρο του σχολείου δε συμβάλλει στη δημιουργία ήρεμου παιδαγωγικού κλίματος, αποσπά την προσοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος, περιορίζει την επικοινωνία με τους συμμαθητές στο διάλειμμα. Όποιος έχει ανάγκη να επικοινωνήσει με τους γονείς του μπορεί ανεμπόδιστα να χρησιμοποιεί τα τηλέφωνα του σχολείου. Επομένως, αν γίνει αντιληπτός μαθητής με κινητό, αυτό θα του αφαιρείται, θα παραδίδεται στην διεύθυνση του σχολείου για φύλαξη και θα επιστρέφεται, αν το ζητά αυτοπροσώπως ο κηδεμόνας του μαθητή.
 17. Επίσης απαγορεύεται στους μαθητές να έχουν μαζί τους στο σχολείο πατίνια, μπάλες, επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε κάθε περίπτωση, για ό, τι τους ανήκει είναι μόνοι τους υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξή του.
 18. Απαγορεύεται το κάπνισμα των μαθητών στο χώρο του σχολείου. Πρόκειται για επιβλαβή, άχρηστη και επικίνδυνη συνήθεια που δεν είναι παιδαγωγικά ορθό να νομιμοποιηθεί με την ανοχή του σχολείου.
 • Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη σχολική ζωή, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στο συμμαθητή και από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.
 • Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής, η οποία εκδηλώνεται με πράξεις ή παραλείψεις, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και αντιμετωπίζεται με σχολικές πειθαρχικές κυρώσεις (ποινές). Πολύ σοβαρά παραπτώματα, που ενδέχεται να επιφέρουν την ποινή της απομάκρυνσης από το Σχολείο, θεωρούνται:
 • Ο μαθητής ή η μαθήτρια που παραπέμπεται για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών έχει το δικαίωμα της απολογίας
 • Η χειροδικία ή η άσκηση ψυχολογικής βίας από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες.
 • Η πρόκληση φθορών στην περιουσία του Σχολείου ή σε περιουσία προσώπων εντός του σχολικού χώρου.
 • Το κάπνισμα στους σχολικούς χώρους.
 • Η κατοχή ή χρήση αλκοόλ μέσα στους σχολικούς χώρους. Στην περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από την ποινική νομοθεσία διαδικασίες.

3.11. Πειθαρχικός έλεγχος – Ποινές.

 • Οι ποινές που επιβάλλονται από το Σχολείο σε καμία περίπτωση δεν έχουν εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά έχουν σαν μοναδικό στόχο να συνετίσουν τους μαθητές που υπέπεσαν σε σφάλματα και να παραδειγματίσουν τους άλλους, έτσι ώστε αυτά να μη επαναληφθούν στο μέλλον.
 • Το ύψος της ποινής σχετίζεται με την βαρύτητα της αξιόποινης πράξης αλλά λαμβάνεται υπόψη και η όλη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο και στην σχολική ζωή.
 • Η ποινή επιβάλλεται για να αποδοκιμαστούν συγκεκριμένες πράξεις και όχι άτομα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή η αντίληψη ότι είναι καταδικαστέα συνολικά η προσωπικότητα ενός μαθητή, όσο μεγάλο κι αν είναι το παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε.
 • Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

Α. Παρατήρηση

Β. Επίπληξη

Γ. Ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα

Δ. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι τρεις ημέρες

Ε. Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι πέντε ημέρες

ΣΤ. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 • Η Παρατήρηση είναι η ελαφρότερη των κυρώσεων, δεν καταχωρίζεται στα βιβλία του σχολείου και αποσκοπεί στην προειδοποίηση του μαθητή.
 • Η Επίπληξη και οι λοιπές κυρώσεις καταχωρίζονται στο Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων και στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή.
 • Οι κυρώσεις Α, Β, Γ επιβάλλονται από τον διδάσκοντα καθηγητή.
 • Οι κυρώσεις Α, Β, Γ, Δ επιβάλλονται από τον Διευθυντή
 • Οι κυρώσεις Α ? Ε επιβάλλονται από το συμβούλιο του τμήματος ( Διευθυντής και διδάσκοντες )
 • Από την ολομέλεια του Συλλόγου των Διδασκόντων επιβάλλονται όλες άλλες κυρώσεις και η ποινή της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος. Μπορεί να επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφασή σε μαθητές που λόγω της βαρύτητας ή της συχνότητας των παραπτωμάτων τους κρίνεται ότι η συμβουλευτική ή οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν βελτιωτικό αποτέλεσμα στη συμπεριφορά τους.
 • Μαθητής, ο οποίος συγκεντρώνει τρεις επιπλήξεις αποβάλλεται για μία ημέρα από τα μαθήματα.
 • Σε οποιαδήποτε περίπτωση τιμωρίας ενημερώνεται ο γονέας ? κηδεμόνας είτε τηλεφωνικά, είτε με ενυπόγραφο σημείωμα του Διευθυντή το οποίο πρέπει να επιστρέψει με την υπογραφή του.
 • Μαθητές που αποβάλλονται από τα μαθήματα δύνανται να παραμένουν στο σχολείο κατά τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι με την φροντίδα της διεύθυνσης του σχολείου.

3.12. Χαρακτηρισμός διαγωγής

 • Οι ποινές, ιδίως οι αποβολές,  λαμβάνονται υπόψη στο τέλος του σχολικού έτους για τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του μαθητή.
 • Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών αποτελεί στοιχείο για αποκλειστικά σχολική χρήση, αναγράφεται στον τίτλο σπουδών τους και μετά την οριστική έξοδο του μαθητή από το σχολείο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να τροποποιηθεί.
 • Η διαγωγή των μαθητών χαρακτηρίζεται κοσμιοτάτη, όταν τηρούν απολύτως το σχολικό κανονισμό, κοσμία όταν τον τηρούν όχι όμως χωρίς παρακλήσεις και επίμεμπτη, όταν παρεκκλίνουν σε ανεπίτρεπτο βαθμό από την τήρηση του σχολικού κανονισμού αλλά η παρέκκλιση αυτή κρίνεται επιδεκτική παιδαγωγικής επανόρθωσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

3.13 Τιμητικές διακρίσεις

Στους μαθητές που διακρίνονται για την διαγωγή και την επίδοσή τους στα μαθήματα απονέμονται τιμητικές διακρίσεις ( Βραβεία και Αριστεία ) από το Υπουργείο Παιδείας.

Επίσης απονέμονται ιδιαίτερες τιμητικές διακρίσεις σε μαθητές για πράξεις αυτοθυσίας ή πράξεις που εκφράζουν ασύνηθες πνεύμα ανιδιοτέλειας και φιλαλληλίας.

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

1. Φυσικοί κηδεμόνες του μαθητή είναι ο πατέρας και η μητέρα του. Αυτοί είναι κηδεμόνες του μαθητή, εφόσον κατοικούν στην πόλη όπου βρίσκεται το σχολείο. Διαφορετικά, ορίζουν οι ίδιοι με έγγραφη δήλωση τον κηδεμόνα του μαθητή.

2. Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

3. Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

4. Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις που απαιτούν μετακίνηση του μαθητή με μεταφορικό μέσο ή δαπάνη ή απασχόληση σε χρόνο εκτός του σχολικού ωραρίου  είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

5. Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

6. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Οι ενδοσχολικές και εξωσχολικές εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ωστόσο, μια καλή συνεργασία απαιτεί γνώση των ορίων την παρέμβασης του καθενός. Είναι προφανές ότι το διδακτικό  έργο μέσα στην τάξη  ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των διδασκόντων  και της Διεύθυνσης του σχολείου.

7. Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, η Σχολική Επιτροπή του δήμου, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Αποτελούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του.