Γυμνάσιο Αιγινίου

Κανονισμός εκδρομών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Κατερίνη, 18-01-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 299             

ΠΡΟΣ:   Σχολικές μονάδες Δ.Ε.

Θέμα: ΕΚΔΡΟΜΕΣ ? ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΦΕΚ 2769 – 02/12/2011)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α?

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

 1. Σχολικός περίπατος είναι η οργανωμένη από το σχολείο ομαδική μετάβαση μαθητών σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την σχολική μονάδα
 2. Η μετάβαση αυτή μπορεί να γίνει είτε πεζή είτε με χρήση μεταφορικού μέσου
 3. Πραγματοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου
 4. Δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) συνολικά για το σχολικό έτος
 5. Όχι περισσότερους από έναν (1) το μήνα
 6. Ενημερώνεται η ΔΙΔΕ για την πραγματοποίηση του περιπάτου
 7. Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύσουν τους μαθητές (εκτός αν ο σύλλογος κρίνει ότι κάποιος είναι αδύνατον να συμμετάσχει)
 8. Κάθε μαθητής που απουσιάζει παίρνει απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες
 9. Αν ο περίπατος περιλαμβάνει μεταφορικό μέσο τότε:
  1. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα / κηδεμόνα του κάθε μαθητή
  2. Αν κηδεμόνας δε συμφωνεί δεν καταχωρούνται απουσίες στον μαθητή

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

 1. Πραγματοποιείται μια (1) ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση για τους μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου
 2. Πρέπει να επιλέγονται περιοχές με ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική)
 3. Προηγείται της επίσκεψης, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών στους μαθητές σχετικά με τον τόπο που πρόκειται να επισκεφτούν
 4. Πραγματοποιείται μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την λήξη των μαθημάτων
 5. Μόνο σε πιστοποιημένους χώρους που να διαθέτουν σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ελέγχονται από τον αρχηγό της εκδρομής)
 6. Να πληρούν κατάλληλες προδιαγραφές για την υποδοχή των μαθητών (ελέγχονται από τον αρχηγό και ζητούνται άδειες, πιστοποιητικά κ.τ.λ.)

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

 1. Πραγματοποιείται μία (1) πολυήμερη εκδρομή
 2. Μόνοαπό τους μαθητές:
  1. Της τελευταίας τάξης των ΓΕ.Λ.
  2. Της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ.
  3. Της Β? τάξης της ΕΠΑ.Σ.
 3. Πραγματοποιείται είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό
 4. Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης: 15 Οκτωβρίου ? 18 Δεκεμβρίου ή 1 Φεβρουαρίου έως δεκαπέντε(15) ημέρες πριν την λήξη των μαθημάτων
 5. Διάρκεια έως πέντε εργάσιμες (5) ημέρες
 6. Αν η απόσταση από τον τόπο προορισμού είναι μεγάλη ή περιλαμβάνει πλωτό μέσο μπορεί να συμπεριλάβει μέχρι και δύο (2) αργίες και να γίνει επταήμερη (7) ? να αναφέρεται και να αιτιολογείται στην πράξη του σχολείου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 1. Πραγματοποιούνται μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις ή επισκέψεις σε ΚΠΕ
 2. Διάρκεια έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες
 3. Αν συμπεριληφθούν έως και δύο (2) αργίες μπορεί να γίνει έως τεσσάρων (4) ημερών
 4. Μόνο για εγκεκριμένα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και αγωγής σταδιοδρομίας ή λοιπών καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων)
 5. Αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών ? εκπαιδευτικών που υλοποιούν τα προαναφερόμενα προγράμματα
 6. Απαιτείται συμπλήρωση του εγγράφου ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ και έγκριση από τον αρμόδιο υπεύθυνο καινοτόμων δράσεων

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ Κ.Π.Ε.

 1. Πραγματοποιούνται μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις ή επισκέψεις σε ΚΠΕ
 2. Έγκριση από το Κ.Π.Ε. και ΣΕΠΕΔ ΥΠΔΒΜΘ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

 1. Δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σε εξωσχολικούς χώρους
 2. Διδακτικές επισκέψεις είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής, περιβαλλοντικής κτλ αναφοράς. Σε μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κτλ.
 3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός να συνεννοείται και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του χώρου της επίσκεψης
 4. Πραγματοποιούνται έως εννέα (9) διδακτικές επισκέψεις ανά τάξη
 5. Διάρκεια μίας (1) ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών
 6. Ο χρόνος πραγματοποίησης μπορεί να παραταθεί έως και δύο (2) ώρες πέραν του ωραρίου του σχολείου
 7. Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος
 8. Απαιτείται συμπλήρωση του εγγράφου ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ και έγκριση από τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο ειδικότητας ή (εναλλακτικά) του συμβούλου γενικής παιδαγωγικής ευθύνης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

 1. Έχουν δικαίωμα μετακίνησης μόνο οι συγκεκριμένες παιδαγωγικές ομάδες (μαθητές και καθηγητές) που συμμετέχουν επίσημα στη δράση
 2. Στα πλαίσια της αδελφοποίησης σχολείων πραγματοποιείται μία (1) μετακίνηση το χρόνο στο εξωτερικό ανά σχολική μονάδα
 3. Μετακινήσεις στο εξωτερικό πραγματοποιούνται και στα πλαίσια εκπαιδευτικών ανταλλαγών, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις
 4. Διάρκεια έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
 5. Αν συμπεριληφθούν έως και δύο (2) αργίες μπορεί να γίνει έως επτά (7) ημερών
 6. Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης: εντός του σχολικού έτους εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος μιας εβδομάδος πριν την έναρξη των εξετάσεων (ενδοσχολικών και πανελλαδικών) έως τη λήξη τους

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Στα πλαίσια υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων πραγματοποιούνται μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
 2. Έχουν δικαίωμα μετακίνησης μόνο οι συγκεκριμένες παιδαγωγικές ομάδες (μαθητές και καθηγητές) που συμμετέχουν επίσημα στη δράση
 3. Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος, η χρονική περιόδος και ο αριθμός των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών καθορίζονται από το πρόγραμμα εργασίας που εντάσσεται η μετακίνηση
 4. Προϋπόθεση είναι να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, ειδικά την περίοδο των εξετάσεων (ενδοσχολικών και πανελλαδικών)
 5. Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία έγκρισης μετακινήσεων στο Άρθρο 6 ΦΕΚ 2769 – 02/12/2011

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 1. Για την πραγματοποίηση επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων απαιτείται αίτηση του σχολείου προς το Ίδρυμα και πρόσκληση από τον Πρόεδρο της Βουλής
 2. Μπορούν να συμμετέχουν όλες οι τάξεις της Δ/θμιας Εκπ/σης
 3. Διάρκεια έως δύο (2) διανυκτερεύσεις
 4. Για τη νησιωτική Ελλάδα και τις ακριτικές ? παραμεθόριες περιοχές έως τρεις (3) διανυκτερεύσεις
 5. Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης: από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β?

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Για κάθε εκδρομή ? μετακίνηση (εκτός του περιπάτου) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 1. 1.    Πράξη συλλόγου

1.1. Ημερομηνία τουλάχιστον 25 μέρες πριν για τις πολυήμερες & 15 μέρες πριν για τις ημερήσιες

1.2. Αιτιολόγηση επιλογής σκοπού προορισμού

1.3. Αιτιολόγηση επιλογής τόπου προορισμού

1.4. Ορίζεται ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του (μόνιμοι εκπ/κοι)

1.5. Ορίζονται οι συνοδοί και οι αναπληρωτές τους (εκτός ωρομισθίων και αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου)

1.5.1.   ένας εκπ/κος ανά 30 για εντός Ελλάδος (εκτός αρχηγού)

1.5.2.   ένας εκπ/κος ανά 20 για εκτός Ελλάδος (εκτός αρχηγού)

1.6. εκδρομές πλαισίου προγραμμάτων αρχηγός και συνοδοί από την παιδαγωγική ομάδα

1.7. ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής

1.8. ο τόπος

1.9. αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής

1.9.1.   ώρες αναχώρησεων

1.9.2.   ώρες αφίξεων

1.9.3.   μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν

1.9.4.   αριθμοί πτήσεων, ακτοπλοϊκά δρομολόγια κ.τ.λ.

1.9.5.   ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων (πολυήμερες εκδρομές)

1.10.             για τα εγκεκριμένα προγράμματα αναγράφεται και η απόφαση έγκρισης του προγραμ.

1.11.             για τα εγκεκριμένα προγράμματα αναγράφονται και τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών

 1. 2.    Στην ημερήσια, πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή καθώς και τις διδακτικές επισκέψεις απαιτείται συμμετοχή του 70% των μαθητών (της τάξης ? ειδικότητας(ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ) ή του σχολείου ανάλογα με την εκδρομή). Για τις πολυήμερες ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ η περίπτωση σχολείων με μικρό αριθμό μαθητών τα οποία πραγματοποιούν πολυήμερες εκδρομές μετά από σύμπραξη με άλλα σχολεία και σύμφωνη γνώμη του Δ/ντη της Δ.ΙΔ.Ε.
 1. 3.    Στην επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων απαιτείται η συμμετοχή του 50% των μαθητών της τάξης
 1. 4.    Για κάθε μετακίνηση οι γονείς/κηδεμόνες όλων των μαθητών, αφού ενημερωθούν εγγράφως για το πρόγραμμα της εκδρομής, καταθέτουν αυτοπροσώπως στο Δ/ντη του σχολείου ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση έγκρισης συμμετοχής των τέκνων τους. Σ?αυτή την δήλωση αναγράφονται και τυχών προβλήματα υγείας και φαρμακευτική αγωγή. Οι ενήλικες μαθητές υπογράφουν οι ίδιοι την υπεύθυνοι δήλωση
 1. 5.    Μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και δύο (2) μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με δική τους δαπάνη (χωρίς μείωση του αριθμού των συνοδών) ? γράφεται και στο πρακτικό
 1. 6.    Μαθητής με ειδικές ανάγκες μπορεί να συμμετάσχει με συνοδεία συγγενικού του προσώπου με δική του δαπάνη – γράφεται και στο πρακτικό

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ? ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Όλες οι εκδρομές ? μετακινήσεις (εσωτερικό / εξωτερικό) εγκρίνονται από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη και από την Δ/νση Δ/μιας Εκπ/σης εκτός των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που τα εγκρίνει ο Περιφερειακός Δ/ντης Πρωτ/μιας και Δ/μιας Εκπ/σης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΕ

Θα πρέπει να υποβληθούν εγκαίρως

Α) για τις ημερήσιες εκδρομές τουλάχιστον 13 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης

Β) για τις πολυήμερες εκδρομές τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης

 1. Ακριβές φωτοαντίγραφο της πράξης του συλλόγου διδασκόντων
 2. Έντυπο υποβολής πρότασης για διδακτική ή εκπαιδευτική επίσκεψη (όπου χρειάζεται)
 3. Βεβαίωση του Δ/ντη του σχολείου που θα αναγράφει ότι:
  1. Καλύπτεται ο αριθμός συμμετοχής των μαθητών (στις ημερήσιες, πολυήμερες και διδακτικές επισκέψεις)
  2. Έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στην εκδρομή μετακίνηση
 4. Για την Βουλή των Ελλήνων απαιτείται:
  1. Ηλεκτρονική αίτηση του σχολείου στο Ίδρυμα της Βουλής
  2. Πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής
  3. Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ
 5. Αν υπάρξουν σοβαροί λόγοι, μπορεί να αλλάξει η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής. Το σχολείο στέλνει εγγράφως στην ΔΙΔΕ αίτηση αλλαγής
 6. Μπορεί να γίνει αλλαγή συνοδών καθηγητών και αριθμού μαθητών αλλά θα πρέπει να τηρούνται οι αναλογίες. Το σχολείο στέλνει εγγράφως στην ΔΙΔΕ αίτηση αλλαγής.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ? ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι εκδρομές ? μετακινήσεις οργανώνονται από το σχολείο με ευθύνη του Δ/ντη.

Συνιστάται οι εκδρομές του σχολείου να προγραμματίζονται παράλληλα με άλλες μετακινήσεις για να μη διαταράσσεται η ομαλή διδακτική λειτουργία. Π.χ. όταν το σχολείο πραγματοποιεί σχολικό περίπατο τότε οι ομάδες των εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων μπορούν να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους ή οι μετακινήσεις των ομάδων των μαθητών εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων να πραγματοποιούνται όλες μαζί την ίδια ημέρα ή διδακτικές επισκέψεις τάξεων του σχολείου να πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα

Για ημερήσια μετακίνηση ο Δ/ντης λαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου (τις ανακοινώνει στη ιστοσελίδα του σχολείου)

Για τις πολυήμερες μετακινήσεις

 1. ο Δ/ντης του σχολείου αναρτά προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΙΔΕ και καταγράφει υποχρεωτικά:
  1. προορισμό
  2. προβλεπόμενο αριθμό συμμετεχόντων
  3. μεταφορικά μέσα και προδιαγραφές
  4. κατηγορία καταλύματος
  5. λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση θεαμάτων, εισιτήρια σε χώρους κ.α.)
  6. υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή
  7. προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας
  8. να ζητείται η συνολική τιμή ταξιδίου
  9. η επιβάρυνση ανά μαθητή
 2. Ο Δ/ντης του σχολείου θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον τρεις (3) κλειστές προσφορές
 3. Ο Δ/ντης του σχολείου θα πρέπει να ζητά και υπεύθυνη δήλωση από τα ταξιδιωτικά γραφεία ότι διαθέτουν το ειδικό σήμα λειτουργίας και ότι βρίσκεται σε ισχύ
 4. Για την αξιολόγηση των προσφορών και την τελική επιλογή γίνεται πράξηαπό τον Δ/ντη του σχολείου και ορίζεται επιτροπή με μέλη:
  1. Τον ίδιο (ως πρόεδρος)
  2. Δύο (2) από τους συνοδούς καθηγητές
  3. Έναν (1) εκπρόσωπο των Γονέων και Κηδεμένων
  4. Εκπρόσωποι του 15/μελους ή 5/μελους μαθητικού συμβουλίου (μια ψήφος)
 5. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείο καταγράφεται στο πρακτικό καθώς και η αιτιολόγηση της επιλογής και κοινοποιείται, εάν ζητηθεί, σε κάθε συμμετέχοντα όπου έχει δικαίωμα ένστασης εντός δύο (2) ημερών
 6. Το σχολείο συντάσσει σύμβασηοργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό) με το ταξιδιωτικό γραφείο η οποία περιλαμβάνει απαραιτήτως:
  1. Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
  2. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός των δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες
  3. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης
  4. Συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή
  5. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή
 7. Ο Δ/ντης του σχολείου αναρτάστην ιστοσελίδα του σχολείου και στον πίνακα ανακοινώσεων
  1. Τις προσφορές των τουριστικών γραφείων
  2. Τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδίου που υπογράφηκε
  3. Τον αριθμό του ασφαλιστήριου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης
 8. Ο Δ/ντης του σχολείου επικοινωνεί με την οικονομική υπηρεσία της ΔΙΔΕ για να συνεννοηθεί για την αποζημιώσεις των συνοδών καθηγητών
 9. Με ευθύνη του Δ/ντη του σχολείου καταχωρείται η εκδρομή στο SURVEY
 10. Η εκκίνηση της εκδρομής γίνεται από τον χώρο του σχολείου και όχι πριν τις 6 π.μ. ενώ η άφιξη στον προορισμό ή η επιστροφή όχι μετά τις 10 μ.μ. (όταν η εκδρομή γίνεται οδικώς). Αυτά το χρονικά όρια ισχύουν και για τις μετακινήσεις των μαθητών τις ημέρες της εκδρομής.
 11. Σε περίπτωση χρήσης δεύτερου μεταφορικού μέσου μπορούν να διαφοροποιηθούν τα παραπάνω χρονικά όρια με απόφαση του Περιφερειάρχη
 12. Πριν την εκδρομή ο Δ/ντης και ο αρχηγός τονίζουν στους μαθητές την ανάγκη τήρησης του προγράμματος της εκδρομής
 13. Αν η μετακίνηση περιλαμβάνει τουριστικό λεωφορείο ο αρχηγός της εκδρομής αναρτά στο εμπρόσθιο και οπίσθιο μέρος του λεωφορείου ευανάγνωστη πινακίδα που γράφει ?Σχολική Εκδρομή ? (όνομα σχολείου)?
 14. Αν η μετακίνηση περιλαμβάνει τουριστικό λεωφορείο ο Δ/ντης του σχολείου απευθύνεται εγγράφως στη Δ/νση της τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων λίγο πριν την αναχώρηση
 15. Αν υπάρξει πρόβλημα κατά την διάρκεια της εκδρομής ο αρχηγός απευθύνεται στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή στην Πρεσβεία (για το εξωτερικό)
 16. Στην περίπτωση εκδρομής το εξωτερικό, για την ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας μαθητών και συνοδών θα πρέπει να απευθύνονται στον ΟΠΑΔ (ή στον ασφαλιστικό τους φορέα) πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής
 17. Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομήςο αρχηγός με τους συνοδούς καθηγητές:
  1. Συντάσσουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με την διεξαγωγή της εκδρομής
  2. Συντάσσουν φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό γραφείο με βάση αντικειμενικά κριτήρια
  3. Τα έντυπα αυτά υποβάλλονται στον Δ/ντη του σχολείου και κοινοποιείται στη ΔΙΔΕ

Με την ισχύ της παρούσας καταργείται η Υπουργική Απόφαση 13324/Γ2/17?02?2006 (Φ.Ε.Κ. 206, τ.Β΄), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα της παρούσας απόφασης, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ

                                                                                                     Ιωάννης Καζταρίδης