Γυμνάσιο Αιγινίου

Χαρακτηρισμός φοίτησης

Χαρακτηρισμός φοίτησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

α. ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

i.  Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 64

ii.  Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει 114 και πάνω από τις 64, όλες δικαιολογημένες.

iii.  Κατ? εξαίρεση ο σύλλογος με ειδική πράξη χαρακτηρίζει επαρκή  τη φοίτηση του μαθητή με απουσίες 115-164 υπό την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 είναι όλες δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια και η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική και η διαγωγή  κοσμιοτάτη.

β. ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ:

i. Πάνω από 114 απουσίες και όχι περισσότερες από 164, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια με μέσο όρο προφορικής βαθμολογίας κάτω από το 15.

ii.Πάνω από 164 απουσίες και όχι περισσότερες από 214, από τις οποίες όλες οι πάνω από 64 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια με επίδοση προφορικής βαθμολογίας πάνω από 15.

Οι μαθητές της ελλιπούς φοίτησης παραπέμπονται σε ολική εξέταση το Σεπτέμβριο.

γ. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ:

Η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την τάξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Η δικαιολόγηση γίνεται:

i.  Με αίτηση (δίνεται από την Γραμματεία) του γονέα μέχρι και για 10 μέρες ανά σχολικό έτος. Ο γονέας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι δύο (2) συνεχόμενων ημερών. Για πάνω από δύο συνεχόμενες μέρες απουσίας χρειάζεται,  εκτός από την αίτηση του γονέα, ιατρική γνωμάτευση.

ii.  Με  ιατρική γνωμάτευση  και αίτηση του γονέα.

Η δικαιολόγηση πρέπει να γίνεται σε διάστημα το πολύ 10 ημερών  από την τελευταία ημέρα απουσίας.